CRC Generation In Computer Networks in C

crc.c
#include<stdio.h>
main()
{
 int da[20],di[20],te[20],tem[20],l;
 int i,j,m,n,data,div,t,k,e;
 clrscr();
 printf("\nEnter the total bit of data and divisor");
 scanf("%d %d",&data,&div);
 m=data+div-1;
 printf("\nEnter the data:");
 for(i=0;i<data;i++)
  {  scanf("%d",&da[i]);te[i]=da[i]; }
 for(i=data;i<m;i++)
  {  te[i]=0;            }
 printf("\nEnter the divisor");
 for(i=0;i<div;i++)
  {  scanf("%d",&di[i]);       }
 l=div;t=0;
 k=0;
 for(i=0;i<data;i++)
  {
   e=0;t=0;
   for(j=1;j<div;j++)
     {
      if(((da[j]==1)&&(di[j]==1))||((da[j]==0)&&(di[j]==0)))
       {
        tem[j-1]=0;
        if(e!=1)
          {
           k=k+1;
           t=t+1;
           i=i+1;
          }
       }
      else
       {
        tem[j-1]=1;
        e=1;
       }
     }
   j=0;
   for(e=t;e<div-1;e++)
     {
      da[j]=tem[e];
      j++;
     }
   for(j=j;j<div;j++)
     {
      if(l>=data+1)
       {
        da[j]=0;
       }
      else
       {
        da[j]=te[l];
        l=l+1;
       }
     }
  }
 printf("\n The CRC BITS are\t ");
 for(i=0;i<div-1;i++)
  {
   printf(" %d",tem[i]);
  }
}